Doç.Dr.Ayhan Öztürk

E-Mail: ayhano@erciyes.edu.tr

 

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Ayhan ÖZTÜRK

Doğum Tarihi: 28 Ocak 1961

Unvanı: Doç. Dr.

Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

 Genel Türk Tarihi

Ankara Üniversitesi

1982

Y. Lisans

 İnkılâp Tarihi

Ankara Üniversitesi

1984

Doktora/S.Yeterlik

 Tarih

Erciyes Üniversitesi

1990

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü , Ankara  Üniversitesi

1982-1988

Öğr. Gör.  

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Böl.Bşk.                             Erciyes  Üniversitesi

1988-1992

Yar.Doç. Dr.

Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

1992-2002

Doç. Dr.

Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

2002-

İdari Görevler :

Anabilim Dalı Başkanlığı                      Erciyes Üniversitesi                              1993-2000

Bölüm Başkan Yardımcılığı                  Erciyes Üniversitesi                              1997-1999

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği           Erciyes Üniversitesi                              1995-2002

Türk Dünyası Araştırmaları

Merkezi Müdürlüğü      Erciyes Üniversitesi                                                        2000-

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanı                                          2003-

 

ESERLER

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

Kıbrıs Meselesinin Hallinde  Nüfus Faktörü,Birinci Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Özel Sayısı,Kıbrıs Araştırmaları Dergisi ,       Gazimagusa/KKTC-1996

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

1848 Macar Ayaklanması ve Avrupa Devletlerinin Tepkileri, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.1,Sayı 3, Ankara  Kasım-1997

 

Macar Mültecileri Meselesi ( 1848-1849 ), Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.2,

Sayı 1, Ankara  Mart-1998

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

1- Yusuf Akçura’ya Göre Osmanlı Devletinin Dağılışındaki Amiller,Türk Dünyası Aydınları Sempozyumu Bildirileri, Kayseri -1996

 

2- Osmanlı Devleti Hizmetindeki Kayserililer,I. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri,Kayseri -1997

 

3- Mısırlı İbrahim Paşa’nın Kayseri ve Civarındaki Faaliyetleri, II. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu (16-17 Nisan ) Bildirileri, Kayseri 1998.

 

4- Kayseri ve Çevresinde Eşkıyalık Olayları (xvııı. ve xıx.Yüzyıllar)III. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu (06-07 Nisan 2000) Bildirileri, Kayseri 2000.

Diğer yayınlar :

Kitaplar

 

1- Millî Mücadele’de Gaziantep, Geçit Yayınevi, Kayseri 1994 (Doktora Tezi)

 

2- Şer'iye Sicillerine Göre Kayseri SancaĞı (1738-1749), Erciyes Üniversitesi Basımevi, Kayseri 2000

 

3- Türk İnkılâbı ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi,Ufuk Kitabevi, II.Baskı , Konya 2001

 

Yayına Hazırladığı Kitaplar

 

1-Türk Dünyası Aydınları Sempozyumu Bildirileri, Kayseri 1996

 

2-Sicill-i Osmanî  (Yahud Tezkire-i Meşahir-i Osmaniyye )II, Sebil Yayınevi,

İstanbul 1996

 

3-Sicill-i Osmanî  (Yahud Tezkire-i Meşahir-i Osmaniyye )IV / I, Sebil Yayınevi,

İstanbul 1997

 

4- II. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, Kayseri 1998.

 

5-III. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu (06-07 Nisan 2000) Bildirileri, Kayseri 2000.

 

Makaleler

 

1- Aşk-ı Vatan Timsali Gaziantep,Türk Yurdu, Cilt 11, Sayı 52, Ankara 1991

 

2-Şark Meselesi ve Osmanlı Devletini Paylaşma Projeleri,Türk Dünyası          Araştırmaları Dergisi, Sayı 76, İstanbul 1992

 

3- Milletlerarası Antlaşmalar Ve Türk-Fransız Antlaşmaları (TBMM Hükümeti’nin Tanınması Ve İlk Siyasî Zaferi),E.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 5, Kayseri 1993

 

4- Türk Coğrafyası ve Dünya Devletleri,Geçit, Sayı 12-13,Kayseri 1993

 

5- Azerbaycan Cumhuriyeti,Geçit, Sayı 11, Kayseri 1993

 

6- Kırım Muhtar Cumhuriyeti,Türk Yurdu (Türk Dünyası Özel Sayısı), Cilt 14, Sayı 85, Ankara 1994

 

7- Atatürk’ün Millet Ve Milliyetçilik Anlayışı, Geçit, Sayı 17, Kayseri 1994

 

8- Atatürk Ve İnsan Hak ve Hürriyetleri, Geçit,  Sayı 18, Kayseri 1994

 

 

Tebliğler ve Konferanslar

 

1- Antep’de İngiliz İşgali Devri, I.Tarih Sempozyumu (14-17 Ekim1993) ,Elazığ 1993

 

2- Doğu Türkistan’ın Geçmişi ve Bugünü,Ölümünün birinci yılında İsa Yusuf Alptekin ve Doğu Türkistan Paneli,Kayseri 1996

 

3- Milli Mücadele’de Gaziantep, Milli Mücadele’de Gaziantep Paneli (24Aralık I997), Gaziantep 1997

 

4- Atatürk ve Tarih, Cumhuriyet Dönemi Atatürk, Dil ve Tarih Paneli,Cumhuriyetimizin 75. Yılı münasebetiyle Erciyes Üniversitesi Tarafından Düzenlenen  Panel.

 Kayseri 26 Ekim 1998.

 

5- Atatürk'ün Millet ve Milliyetçilik Anlayışı, Aksaray Polis Okulunda Verilen Konferans,  Aksaray 08.03.1999.

 

6- Atatürkçü Düşüncede Millî Birlik ve Beraberlik,Aksaray Polis Okulunda Verilen Konferans,  Aksaray 08.12.1999.

 

7- Batının Osmanlı Devletini İmha Planı, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunun 700.Yılı,

Yahyalı/ Kayseri 5 Mayıs 1999.

 

8- Fatih ve Fetih, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunun 700.Yılı, Kayseri 27 Mayıs 1999.

 

9- Atatürk'ün Millet ve Milliyetçilik Anlayışı, Kayseri Polis Okulunda Verilen Konferans,  Kayseri 09.02.2000.

 

10- Antep’te Ermeni ve Fransız Zulmü,Sömürgecilik Hareketlerinde Fransa ve Yaptıkları Katliamlar Sempozyumu, ( 23 Mart 2001 ), Fırat Üniversitesi, Elazığ 2001

 

11- Osmanlı İmparatorluğu'nun Macar Mülteciler Konusundaki Tavrı, Doğumunun 200. Yıldönümünde Lajos Kossuth  1848-1849 Macar Özgürlük Savaşı ve Osmanlı Macar İlişkileri Sempozyumu, Kütahya 15-16 Mart 2002.